Algemene voorwaarden

De algemene voorwaarden van Wiesse oet Zuus.nl

Artikel 1. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Wiesse oet Zuus en de opdrachtgever, waarop Wiesse oet Zuus deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2. Aanbiedingen; totstandkoming overeenkomst

 1. Al onze aanbiedingen of prijsopgaven, voorkomende in onze prijslijsten, circulaires etc., zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld.
 2. Aanvullende en afwijkende bepalingen in de opdracht ten opzichte van onze aanbieding of prijsopgave zijn voor ons te allen tijde slechts bindend, indien en voorzover deze bepalingen uitdrukkelijk schriftelijk door ons zijn geaccepteerd.

Artikel 3. Prijzen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, zijn wij gerechtigd de prijs in rekening te brengen, welke geldt op de dag van de levering van de goederen.
 2. Onze prijzen gelden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, af vestiging, dus exclusief bijvoorbeeld vervoer en/of verzending, verpakking, assurantie en eventueel door de overheid te heffen rechten of belastingen danwel andere heffingen. Wij zijn gerechtigd prijsverhogingen door te berekenen, welke voortvloeien uit wijzigingen van prijzen van materialen, hulpmiddelen, onderdelen, grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten en overheidslasten. Opdrachtgever is gerechtigd om, indien een prijsverhoging door ons wordt toegepast, de gesloten koopovereenkomst, voorzover door ons nog niet uitgevoerd, te annuleren, mits hij van zijn besluit daartoe schriftelijk binnen tien dagen na ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de prijsverhoging ons daaromtrent bericht.
 3. Ten aanzien van reparatie-opdrachten kunnen wij nimmer vooraf een bindende prijsopgaaf verstrekken; eventueel genoemde prijzen kunnen te allen tijde slechts als richtprijzen worden beschouwd. Wij zijn gerechtigd de uitgevoerde reparatiewerkzaamheden op nacalculatiebasis in rekening te brengen bij opdrachtgever.
 4. Separaat in rekening gebrachte verpakkingskosten zullen volledig door ons worden gecrediteerd, na franco retourontvangst van de emballage in goede staat.

Artikel 4. Bescheiden; adviezen

        Alle ten behoeve van een opdracht of aanbieding verstrekte afbeeldingen, monsters, tekeningen of andere documentatie blijven ons eigendom en dienen op eerste verzoek aan ons te worden teruggegeven. Opdrachtgever staat er voor in dat bovengenoemde bescheiden en door ons verstrekte informatie niet worden gekopieerd of nagemaakt, danwel aan derden ter inzage of ter hand worden gesteld; een en ander behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming onzerzijds. Op tentoonstellingen mogen evenmin door ons geïmporteerde producten zonder onze schriftelijke toestemming geëxposeerd worden.

Artikel 5. Levertijd

        De door ons opgegeven levertijden zijn niet fataal en steeds vrijblijvend. Enkel het verstrijken daarvan levert geen verzuim op. Wij zullen alles in het werk stellen de opgegeven levertijden zo nauwkeurig mogelijk in acht te nemen. Behoudens opzet of grove schuld geeft overschrijding van de levertijd opdrachtgever geen recht tot het vorderen van schadevergoeding, tot het weigeren van het product of tot gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

Artikel 6. Aflevering; risico

 1. Nadat de betreffende producten onze vestiging hebben verlaten of wanneer wij opdrachtgever schriftelijk hebben medegedeeld dat de producten ter verzending gereed staan, gelden zij als afgeleverd. Plaats van aflevering is onze vestiging, ook al is franco verzending en/of vervoer door ons overeengekomen.
 2. Het risico gaat op opdrachtgever over op het tijdstip van aflevering, zoals hierboven omschreven. Indien opdrachtgever ons niet in staat stelt de producten tijdig of behoorlijk af te nemen, zal hij zonder ingebrekestelling in verzuim zijn. Wij zijn gerechtigd in een dergelijk geval de producten voor rekening en risico van opdrachtgever op te slaan. Opdrachtgever blijft de koopsom vermeerderd met de rente en kosten als bepaald in artikel 8 verschuldigd.
 3. Tenzij schriftelijk anders met opdrachtgever is overeengekomen, geschiedt verzending en/of vervoer van de producten, indien die door ons worden verzorgd, voor rekening en risico van opdrachtgever en worden de producten niet door ons tegen transportrisico verzekerd.

Artikel 7 Eigendomsvoorbehoud

 1. Wij behouden ons de eigendom voor van de door ons afgeleverde producten, tot het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden van alle door ons krachtens overeenkomst aan opdrachtgever geleverde of nog te leveren producten dan wel door ons krachtens die overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever verrichte of te verrichten werkzaamheden, daaronder begrepen voldoening van de eventuele vordering die wij op opdrachtgever hebben wegens tekortschieten in de nakoming van de uit die overeenkomst voortvloeiende betalingsverplichting.
 2. Opdrachtgever zal ons terstond in staat stellen de geleverde producten, zonder nadere ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst, terug te nemen dan wel op ons verzoek verplicht zijn de producten terstond op eerste schriftelijk verzoek daartoe franco aan ons te retourneren.
 1.         Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken, dan wel rechten daarop

Artikel 8. Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is betaling van de koopprijs en/of de overeengekomen prijs terzake van de door ons uit te voeren cq. uitgevoerde werkzaamheden verschuldigd te onzer keuze contant bij de aflevering dan wel binnen acht dagen netto na factuurdatum. Alle betalingen zullen zonder enige aftrek of verrekening geschieden, ook indien opdrachtgever meent ten opzichte van ons nog aanspraken in welke vorm dan ook, te kunnen doen gelden.
 2. Wij zijn gerechtigd, indien op enig moment gerede twijfel bestaat omtrent de kredietwaardigheid van opdrachtgever, alvorens (verder) te presteren, te eisen dat gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de koopsom geschiedt of dat opdrachtgever deugdelijke zekerheid stelt.
 3. Door het enkel verstrijken van enige betalingstermijn is opdrachtgever in verzuim en is hij, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, over alle uitstaande bedragen, vanaf dat moment rente verschuldigd op basis van de alsdan geldende wettelijke rente, vermeerderd met een opslag van 2 %. Tevens zijn wij gerechtigd opdrachtgever, na het verstrijken van een schriftelijk gestelde nadere betalingstermijn, alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten in rekening te brengen.
 4. Bij weigering van een rembourszending door ons is opdrachtgever verplicht ons alle hieruit voor ons voortvloeiende kosten te vergoeden.

Artikel 9. Annulering; retourzending

        Annulering van de aan ons verstrekte opdracht is slechts toegestaan, na onze voorafgaande schriftelijke akkoordbevinding. Alle op basis van deze akkoordbevinding door opdrachtgever uit te voeren retourzendingen dienen ons franco en voor risico van opdrachtgever te worden toegezonden. Retourzendingen dienen te allen tijde vergezeld te gaan van een opgave van het factuurnummer, waarmee zij door ons werden afgeleverd. Bij retourzendingen van overeenkomstig aan de bestelling geleverde producten, behouden wij ons uitdrukkelijk het recht voor goederenwaarde te crediteren met aftrek van 10 % administratiekosten. Dergelijke retourzendingen worden slechts bij franco toezending door ons geaccepteerd. Opdrachtgever is verplicht ons te allen tijde te vrijwaren tegen vorderingen van derden als gevolg van annulering van de opdracht.

Artikel 10 Inspectie; reclame

 1. Opdrachtgever is verplicht de producten onmiddellijk na aankomst op de plaats van bestemming nauwkeurig te (doen) inspecteren. Reclames dienen uiterlijk binnen veertien dagen na aankomst van de producten aan ons schriftelijk te worden medegedeeld onder vermelding van factuur- en pakbonnummer en onder opgave van redenen.
 2. Opdrachtgever is bij geconstateerde gebreken verplicht het gebruik van desbetreffende producten onmiddellijk te staken en ons in staat te stellen de betrokken producten te inspecteren. Behoudens schriftelijke akkoordverklaring onzerzijds worden reeds geleverde producten niet door ons teruggenomen.
 3. Gebreken die redelijkerwijs niet binnen de hierboven gestelde termijn kunnen worden geconstateerd, dienen onmiddellijk na constatering doch uiterlijk binnen de geldende garantietermijn schriftelijk aan ons te worden gemeld. Indien reclamering niet plaatsvindt binnen de in dit artikel gestelde termijn, verliest opdrachtgever elke aanspraak terzake van die gebreken.

Artikel 11 Garantie; aansprakelijkheid

 1. Gedurende de aan ons door de fabrikant gestelde garantietermijn, verlenen wij garantie voor materiaal- en fabricagefouten. Onze garantie houdt in dat wij voor onze rekening de fouten herstellen of -zulks te onzer uitsluitende beoordeling – het geleverde geheel of gedeeltelijk terugnemen en door een nieuwe levering vervangen. Alle kosten, die uitgaan boven de hierboven omschreven verplichting, zijn voor rekening van opdrachtgever, zoals onder meer transportkosten, reiskosten etc.
 2. Onze garantie geldt niet, indien de aan de producten aangebrachte verzegeling is verbroken, opdrachtgever zelf of door derden wijzigingen en/of reparaties aan geleverde producten verricht of heeft laten verrichten of opdrachtgever niet alle voor het gebruik van de producten gegeven instructies en ander specifiek geldende garantievoorwaarden stipt en volledig heeft nagekomen danwel de gebreken het gevolg zijn van zijn onoordeelkundig gebruik of van andere oorzaken dan ondeugdelijkheid van materiaal of fabricage.
 3. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de nakoming van bovengenoemde garantieverplichting. Behoudens opzet of grove schuld en behoudens onze garantieverplichtingen zijn wij nimmer aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade, danwel schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden. Opdrachtgever is verplicht ons te vrijwaren en schadeloos te stellen voor alle kosten, schaden en intresten, welke voor ons mochten zijn ontstaan als direct gevolg van vorderingen van derden op ons terzake van voorvallen, waarvoor wij ingevolge deze voorwaarden tegenover opdrachtgever niet aansprakelijk zijn.
 4. Indien en voorzover wij ondanks het gestelde in dit artikel, door de bevoegde rechter toch aansprakelijk worden gehouden in enig geval, is onze aansprakelijkheid jegens opdrachtgever uit welke hoofde dan ook, per gebeurtenis, in alle gevallen beperkt tot de hoogte van de desbetreffende contractsom, exclusief omzetbelasting.

Artikel 12 Toepasselijk recht; bevoegde rechter

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij wij partij zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsverhouding betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in onze vestigingsplaats is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin hebben wij het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.